OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOTŘEBITELÉ

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v rámci uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami -  obchodní společnosti Nedbal Trading s.r.o.se sídlem Dornych 45/122, Komárov, 617 00 Brno, identifikační číslo: 29320372, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 77651, kontakt +420 775 666 633, či objednavky@nedbaltrading.cz (dále jen „prodávající“) a provozovatelem internetového obchodu www.nedbaltrading.cz (dál jen „internetový obchod“) a mezi fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“).

 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy – občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil.

1) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1. Objednávku lze učinit na dálku prostřednictvím internetového obchodu, telefonní linky, e-mailu nebo lze zaslat i písemnou objednávku a to na adresu sídla prodávajícího. 
1.2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku, představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě návrh na uzavření kupní smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Objednávka je platná po dobu 24 hodin a lze ji zrušit ze strany kupujícího telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu.  
1.3. Kupní smlouva je následně uzavřena doručením návrhu ze strany prodávajícího, které je zasláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem uhrazení celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží.
1.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
1.5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
1.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
1.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
1.8. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky, nebo osobně na některé z kamenných prodejen.

 2) Cena zboží a platební podmínky

2.1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v internetovém obchodě. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
2.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady za doručení zboží kupujícímu a způsob platby.
2.4. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
2.5. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
2.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Dobírka – zaplacení zboží při dodání na adrese určené kupujícím – ve výši 15 Kč
Online platba kartou – platba přes platební bránu - zdarma
Online bankovní převod - zdarma
GOPAY peněženka – okamžitá platba přes elektronickou peněženku - zdarma
GOOGLE PAY okamžitá platba přes elektronickou peněženku – zdarma

2.7. V případech, kdy prodávající uzná za vhodné, zejména s ohledem na cenu zboží, si prodávající vyhrazuje požadovat po kupujícím zaplacení peněžní zálohy a současné potvrzení objednávky, nejlépe osobně či telefonicky kupujícím před odesláním zboží.

3) Přeprava a dodání zboží

3.1. Způsob dodání zboží provádí kupující během objednání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:

osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese jeho sídla.
prostřednictvím přepravce Zásilkovna s.r.o. – do 5 kg a 1800 Kč, náklady na dopravu činí 89 Kč bez DPH;
prostřednictvím přepravce DPD CZ s.r.o. – náklady na dopravu činí 130 Kč bez DPH;

Pokud hodnota objednávaného zboží činí minimálně 20.000 Kč bez DPH, nebudou kupujícími účtování náklady na dopravu a doprava je tak zdarma.

3.2. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle hmotnosti objednaného zboží.
3.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně je přiložen k dodávanému zboží.
3.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
3.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4) Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodů. Lhůta 14 dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
4.2. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
4.3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odchozím odstavci.
4.4. Odstoupení do smlouvy lze odeslat na email prodávajícího či na adresu provozovny prodávajícího.
4.5 Kupující - spotřebitel nemůže ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
f) o neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, 
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4..

4.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží lze zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu sídla prodávajícího. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
4.8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
4.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.11. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese v plné výši kupující.
4.12. Pokud v souvislosti s uzavřením smlouvy zašle prodávající kupujícímu zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě kupující.

5) Práva z vadného plnění - reklamační řád

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2095 až §2117, dále § 2161 až §2174 občanského zákoníku ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

5.3. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věc neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže věc užívat.
5.5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
5.6. Ustanovení uvedená v předchozích odstavcích obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.7. Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
5.8. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

výměnu za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupení od smlouvy.

5.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
5.10. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
5.11. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
5.13. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
5.14. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
5.15. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
5.16. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
5.17. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě prokupujícího spotřebitele bližším, kupující spotřebitel vytkne vadu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
5.18. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Dornych 45/122, Komárov, 617 00 Brno, telefonicky na čísle +420 775 666 633 či elektronickou poštou na adrese objednavky@nedbaltrading.cz.

5.19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
5.20. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
5.21. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.
5.22. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
5.23. Volbu způsobu reklamace má kupující.
5.24. Kupující se zavazuje, že předmět koupě bude po celou dobu umístěn v odpovídajících podmínkách a bude dodržovat níže uvedené povinnosti. Zejména se Kupující zavazuje, že:

a) předmět koupě bude umístěn pouze v místnosti, kde bude teplota vzduchu neustále v rozmezí 20–25 °C,
b) předmět koupě bude umístěn pouze v místnosti, kde bude vlhkost vzduchu vyšší než 40%
c) předmět koupě bude mít v době, kdy nebude právě užíván, řádně zaparkovanou hlavu,
d) bude skladovat barvy užívané předmětem koupě v místnosti, kde bude teplota neustále v rozmezí 18-25 °C
e) bude barvy užívané předmětem koupě promíchávat alespoň 1x za 3 kalendářní dny, a to tak, že nebude barvy proštěrchávat, ale pozvolna je promíchávat otáčením a převracením, s tím, že o tomto bude Kupující poučen Prodávajícím i při zaškolování o užívání předmětu koupě,
f) filtr na barvu, který je součástí předmětu koupě, bude ze strany Kupujícího měněn minimálně 1x za dva měsíce,
g) bude dodržovat při nástřiku předmětem koupě stanovený postup, spočívající zejména v tom, že nástřik textilu předmětem koupě bude prováděn v jiné uzavřené místnosti, než ve které bude umístěn předmětem koupě a dále, že trička musí být před nástřikem předmětem koupě upraveny speciálním nástřikem na tento účel určeným, s tím, že o tomto bude Kupující poučen Prodávajícím i při zaškolování o užívání předmětu koupě,

5.25. Záruka se nevztahuje na součásti a příslušenství předmětu koupě, které podléhají rychlému opotřebení, tj. zejména a nikoliv výlučně: tisková hlava, capping station (parkovací stanice), dampery.
5.26. Záruka za jakost je podmíněna tím, že veškeré úpravy, opravy a údržba předmětu koupě v záruční době budou prováděny výhradně Prodávajícím, včetně výměny veškerých součástí předmětu koupě, pokud není stanoveno odlišně. Všechny náplně, čistidla a náhradní díly musí být dodány výhradně prodávajícím. V případě užití inkoustů, dílů či prostředků od jiného dodavatele, ztrácí kupující veškerou záruku. Stejně tak, prokáže-li se, že je chyba na stroji zapříčiněna nesprávnou manipulací se strojem nebo nedodržení technologických postupů tisku, Kupující nemá nárok na žádnou náhradu škod ani reklamaci a je povinen zapatit Prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícím dodané zboží nebude funkční z porušení některých z výše popsaných důvodů, nejedná se o vadu zboží, a kupujícímu z tohoto důvodu nebudou náležet práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady. 

6) Mimosoudní řešení sporů

6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7) Závěrečná ustanovení

7.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
7.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7.4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v rámci uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami -  obchodní společnosti Nedbal Trading s.r.o.se sídlem Dornych 45/122, Komárov, 617 00 Brno, identifikační číslo: : 29320372, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 77651, kontakt +420 775 666 633, či objednavky@nedbaltrading.cz (dále jen „prodávající“) a provozovatelem internetového obchodu www.nedbaltrading.cz (dál jen „internetový obchod“) a mezi a mezi podnikající fyzickou osobou anebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

 Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil.

1) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1. Objednávku lze učinit na dálku prostřednictvím internetového obchodu, telefonní linky, e-mailu nebo lze zaslat i písemnou objednávku, a to na adresu sídla prodávajícího.
1.2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku, představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě návrh na uzavření kupní smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
1.3. Kupní smlouva je následně uzavřena doručením návrhu ze strany prodávajícího, které je zasláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem uhrazení celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží.
1.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
1.5. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky, nebo osobně na některé z kamenných prodejen.

 2) Cena zboží a platební podmínky

2.1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v internetovém obchodě. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
2.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady za doručení zboží kupujícímu a způsob platby.
2.4. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
2.5. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
2.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Dobírka – zaplacení zboží při dodání na adrese určené kupujícím – vy výši 15 Kč
Online platba kartou – platba přes platební bránu - zdarma
Online bankovní převod - zdarma
GOPAY peněženka – okamžitá platba přes elektronickou peněženku - zdarma
GOOGLE PAY okamžitá platba přes elektronickou peněženku – zdarma

2.7. V případech, kdy prodávající uzná za vhodné, zejména s ohledem na cenu zboží, si prodávající vyhrazuje požadovat po kupujícím zaplacení peněžní zálohy a současné potvrzení objednávky, nejlépe osobně či telefonicky kupujícím před odesláním zboží.

3) Přeprava a dodání zboží

3.1. Způsob dodání zboží provádí kupující během objednání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:

osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese jeho sídla.
prostřednictvím přepravce Zásilkovna s.r.o. – do 5 kg a 1800 Kč, náklady na dopravu činí 89 Kč bez DPH;
prostřednictvím přepravce DPD CZ s.r.o. – náklady na dopravu činí 130 Kč bez DPH;

 Pokud hodnota objednávaného zboží činí minimálně 20.000 Kč bez DPH, nebudou kupujícími účtování náklady na dopravu a doprava je tak zdarma.

3.2. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy, a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle hmotnosti objednaného zboží.
3.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně je přiložen k dodávanému zboží.
3.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
3.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4) Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
4.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím.
4.3. Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně a v případě smluv sjednaných elektronickou formou též prostřednictvím emailu. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5) Práva z vadného plnění - reklamační řád

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

5.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
5.3. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 a násl.
5.4. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
d) odstoupení od smlouvy.

5.5. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.6. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
5.7. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
5.8. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
5.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího, popřípadě i jiným způsobem, pokud s takovým způsobem budou smluvní strany souhlasit.
5.10. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozího odstavce, je prodávající povinen přijmout reklamaci v místě svého sídla, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Dornych 45/122, Komárov, 617 00 Brno, telefonicky na čísle 420 775 666 633 či elektronickou poštou na adrese objednavky@nedbaltrading.cz.

5.11. Kupující se zavazuje, že předmět koupě bude po celou dobu umístěn v odpovídajících podmínkách a bude dodržovat níže uvedené povinnosti. Zejména se Kupující zavazuje, že:

a) předmět koupě bude umístěn pouze v místnosti, kde bude teplota vzduchu neustále v rozmezí 20–25 °C,
b) předmět koupě bude umístěn pouze v místnosti, kde bude vlhkost vzduchu vyšší než 40%,
c) předmět koupě bude mít v době, kdy nebude právě užíván, řádně zaparkovanou hlavu,
d) bude skladovat barvy užívané předmětem koupě v místnosti, kde bude teplota neustále v rozmezí 18-25 °C,
e) bude barvy užívané předmětem koupě promíchávat alespoň 1x za 3 kalendářní dny, a to tak, že nebude barvy proštěrchávat, ale pozvolna je promíchávat otáčením a převracením, s tím, že o tomto bude Kupující poučen Prodávajícím i při zaškolování o užívání předmětu koupě,
f) filtr na barvu, který je součástí předmětu koupě, bude ze strany Kupujícího měněn minimálně 1x za dva měsíce,
g) bude dodržovat při nástřiku předmětem koupě stanovený postup, spočívající zejména v tom, že nástřik textilu předmětem koupě bude prováděn v jiné uzavřené místnosti, než ve které bude umístěn předmětem koupě a dále, že textil musí být před nástřikem předmětem koupě upraven speciálním nástřikem na tento účel určeným, s tím, že o tomto bude Kupující poučen Prodávajícím i při zaškolování o užívání předmětu koupě.

5.12. Záruka se nevztahuje na součásti a příslušenství předmětu koupě, které podléhají rychlému opotřebení, tj. zejména a nikoliv výlučně: tisková hlava, capping station (parkovací stanice), dampery.
5.13. Záruka za jakost je podmíněna tím, že veškeré úpravy, opravy a údržba předmětu koupě v záruční době budou prováděny výhradně Prodávajícím, včetně výměny veškerých součástí předmětu koupě, pokud není stanoveno odlišně. Všechny náplně, čistidla a náhradní díly musí být dodány výhradně prodávajícím. V případě užití inkoustů, dílů či prostředků od jiného dodavatele, ztrácí kupující veškerou záruku. Stejně tak, prokáže-li se, že je chyba na stroji zapříčiněna nesprávnou manipulací se strojem nebo nedodržení technologických postupů tisku, Kupující nemá nárok na žádnou náhradu škod ani reklamaci a je povinen zapatit Prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícím dodané zboží nebude funkční z porušení některých z výše popsaných důvodů, nejedná se o vadu zboží, a kupujícímu z tohoto důvodu nebudou náležet práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 6) Závěrečná ustanovení

6.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 9. 2023

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nedbal Trading s.r.o.
Dornych 45/122
617 00 Brno
IČO 29320372 

www.nedbaltrading.cz

objednavky@nedbaltrading.cz

Věc: Odstoupení od smlouvy

 Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení:                       …………………………..……………………………

Adresa:                                       …………………………..……………………………

tímto oznamujiže odstupuji od smlouvy o nákupu zboží 

Popis zboží:                                …………………………..……………………………

č. objednávky:                            …………………………..……………………………

které mi bylo doručené dne:         …………………………..……………………………

Uhrazenou kupní cenu zboží vraťte prosím bezhotovostním převodem na můj bankovní účet

č. ú.                                           …………………………..……………………………

jiný způsob vrácení:                    …………………………..…………………………… 

Datum a vlastnoruční podpis:   …………………………..……………………………

 

 VOP platné do 13. 9. 2023